ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පොදු සබැඳුම්

පොදු සබැඳුම්

දුරකථන අංක : 0115107721, 0115107722
ෆැක්ස් අංකය : 0112683307
ලිපිනය : 
ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාව,

අංක 9 ගොඩනැගිල්ල,

B.M.I.C.H පරිශ්‍රය,

බෞද්ධාලෝක මාවත,

කොළඹ 07,

ශ්‍රී ලංකාව.  


පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික පොලිස් කොමිෂන්සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බෞද්ධාලෝක මාවතේ B.M.I.C.H පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත. 

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.