ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සබැඳුම් Administration Division
පාලන, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය
 

ජ්‍යෙශ්ඨ සහකාර ලේකම් :   ඩබ්.ඒ.ඩී.පී. ලක්‍ෂමන් මහතා

දුරකථන අංකය : 0112683610


පරිපාලන නිලධාරී :   ඩී එන් දික්කුඹුර මහතා

 දුරකථන අංකය :  0115107724

මාධ්‍ය නිලධාරී : පී.ඩී ලියනආරච්චි මහතා (මාධ්‍ය ඒකකය)

දුරකථන අංකය : 01151077210115107722 දිඟුව  207 


 තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නිලධාරී :  කෙමින්ද රුබේරු  මහතා (තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ඒකකය)

දුරකථන අංකය : 01151077210115107722 දිඟුව  208 
 

ෆැක්ස් අංකය : 0112683609

විද්‍යුත් තැපැල  මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ලිපිනය :

ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාව
අංක 9 ගොඩනැගිල්ල,
B.M.I.C.H   පරිශ්‍රයේ  පරිශ්‍රය ,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව.

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික පොලිස් කොමිෂන්සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බෞද්ධාලෝක මාවතේ B.M.I.C.H පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත. 
 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.