ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සබැඳුම් Establishment & Discipline Division

ආයතන හා විනය අංශය

අධ්‍යක්‍ෂ : ඩී. එම් සමන් දිසානායක මහතා

දුරකථන අංකය : 0115107732


 

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ : බි. වී මංගලිකා මහත්මිය

දුරකථන අංකය : 0115107734


සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ : කේ එච් පුෂ්පා ජෙනට් මහත්මිය 

දුරකථන අංකය : 0115107739


සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ : ඒ.යූ.එස්. මුනවීර මහතා 

දුරකථන අංකය : 0115107723


ෆැක්ස් අංකය : 0112683307

විද්‍යුත් තැපැල  මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

ලිපිනය :   

ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාව

අංක 9 ගොඩනැගිල්ල,

B.M.I.C.H. පරිශ්‍රය,

බෞද්ධාලෝක මාවත,

කොළඹ 07,

ශ්‍රී ලංකාව.


පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික පොලිස් කොමිෂන්සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බෞද්ධාලෝක මාවතේ B.M.I.C.H පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.