ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සබැඳුම් Policy Legal and Appeal Division

 ප්‍රතිපත්ති, නිතී හා අභිආයචනා අංශය

 

 අධ්‍යක්‍ෂ : ආචාර්ය එම් සුමනදාස මහතා

දුරකථන අංකය : 0115107729  


නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ : එච්. පී. අයි. අයි. අබේගුනවර්ධන මහත්මිය

දුරකථන අංකය : 0115107740 


 

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ :  කේ එච් සෝමලතා මහත්මිය
 
දුරකථන අංකය : 0115107736

ෆැක්ස් අංකය : 0112683307 

විද්‍යුත් තැපැල :  මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ   

ලිපිනය :

ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාව

අංක 9 ගොඩනැගිල්ල,

B.M.I.C.H   පරිශ්‍රය,

බෞද්ධාලෝක මාවත,

කොළඹ 07,

ශ්‍රී ලංකාව.


පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික පොලිස් කොමිෂන්සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බෞද්ධාලෝක මාවතේ B.M.I.C.H පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත 
   

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.