ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සබැඳුම් Policy Legal and Appeal Division

 ප්‍රතිපත්ති, නිතී හා අභිආයචනා අංශය

 

 අධ්‍යක්‍ෂ : ආචාර්ය එම් සුමනදාස මහතා

දුරකථන අංකය : 0115107729  


 

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ  ඩබ්. ඩබ්. අබේවර්න මහතා

දුරකථන අංකය : 0115107728  


සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ :  කේ එච් පුෂ්පා ජෙනට් මහත්මිය 

දුරකථන අංකය : 0115107739 


සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ :  කේ එච් සෝමලතා මහත්මිය
දුරකථන අංකය : 0115107736

ෆැක්ස් අංකය : 0112683609 

විද්‍යුත් තැපැල :  මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ   

ලිපිනය :

ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාව
අංක 9 ගොඩනැගිල්ල,
B.M.I.C.H   පරිශ්‍රය,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව.

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික පොලිස් කොමිෂන්සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බෞද්ධාලෝක මාවතේ B.M.I.C.H පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත 
   

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.