ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පළාත් කාර්යාල මාධ්‍යම පලාත් කාර්යාලය

මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (මධ්‍යම) කේ. කැකුලන්දර  මහතා

0815107722
0717794339

මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය,
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
මහනුවර.

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය පිහිටියේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේය.
 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.