ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පළාත් කාර්යාල බස්නාහිර පලාත් කාර්යාලය

බස්නාහිර පලාත් කාර්යාලය

 

බස්නාහිර පලාත් අධ්‍යක්‍ෂ ඒ.ජී ධර්මදාස මහතා

(+94) 0115107730
(+94) 0718000013
(+94) 0112683307,

ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාව

අංක 9 ගොඩනැගිල්ල,

B.M.I.C.H   පරිශ්‍රය,

බෞද්ධාලෝක මාවත,

කොළඹ 07,

ශ්‍රී ලංකාව.

 

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික පොලිස් කොමිෂන්සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය බෞද්ධාලෝක මාවතේ B.M.I.C.H පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇත.

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.