ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පළාත් කාර්යාල නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය,

නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්ෂ (නැගෙනහිර)  අරුනාසලම් රවීන්ද්‍රන් මහතා

(+94)0655107722
(+94)0773342183 

නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය,

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව,

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,

මන්මුනේ උතුර,

මඩකලපුව.

 

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය පිහිටියේ මඩකලපුව මන්මුනේ උතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේය,

 

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.