ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පළාත් කාර්යාල උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලය,

උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලය,

 

පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (උතුරු මැද) කුලතුංග බී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා

(+94) 0255107722 
(+94) 0776060669

උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලය,

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව,

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,

අනුරාධපුරය.

 

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලය පිහිටියේ අනුරාධපුරය.දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේය.

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.