ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පළාත් කාර්යාල වයඹ පළාත් කාර්යාලය,

වයඹ පළාත් කාර්යාලය,

පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (වයඹ) ඩබ්.එම්. ජයවර්ධන මහතා මහතා

(+94) 0375107722
(+94) 0779600190
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

වයඹ පළාත් කාර්යාලය,

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව,

කාමර අංක 8,

3 වන මහල

පේෂකර්ම වෙළඳ සංකීර්නය

මිහිඳු මාවත

කුරුණෑගල.

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලය පිහිටියේ කුරුණෑගල පේෂකර්ම වෙළඳ සංකීර්න පරිශ්‍රයේය.

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.