ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පළාත් කාර්යාල උතුරු පළාත් කාර්යාලය
උතුරු පළාත් කාර්යාලය,

පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (උතුර)  

සුප්පයියා ෂන්මුගරත්නම් මහතා

(+94)0215107722
(+94)0773222847

උතුරු පළාත් කාර්යාලය,

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව,

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,

යාපනය.

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය පිහිටියේ යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේය.
 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.