ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පළාත් කාර්යාල සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය

සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ ඒ.ජී ධර්මදාස මහතා (වැඩ බලන)

(+94)04557722
(+94)0718000013

සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය,
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
නව නගරය,
රත්නපුර.

පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය පිහිටියේ රත්නපුර නව නගරයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රයේය.

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.