ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පළාත් කාර්යාල දකුණු පළාත් කාර්යාලය

දකුණු පළාත් කාර්යාලය

පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (දකුණ) පී.එච්. විමලරත්න මහතා

(+94)0915107722
(+94)0714480933

දකුණු පළාත් කාර්යාලය,
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව,
පළමු මහල,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
ගාල්ල.
පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ දකුණු පළාත් කාර්යාලය පිහිටියේ ගාල්ල නගරයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රයේය
 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.