ඔබ මෙතන

අප හමු වන්න පළාත් කාර්යාල ඌව පළාත් කාර්යාලය

ඌව පළාත් කාර්යාලය


පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (ඌව) ටී. එම්. ඩබ්. තෙන්නකෝන් මහතා

(+94)0555107722
(+94)0718221292

ඌව පළාත් කාර්යාලය,
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව,
නියෝජ්‍ය ප්‍රධන ලේකම් කාර්යාලය,
ඉංජිනේරු සේවා,
පිංඅරාව,
බදුල්ල.
පොදු ප්‍රවාහන සේවයෙන් හෝ පුද්ගලික වාහනයකින් පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි පරිදි ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ දකුණු පළාත් කාර්යාලය පිහිටියේ බදුල්ල පිංඅරාව ඉංජිනේරු සේවා නියෝජ්‍ය ප්‍රධන ලේකම් කාර්යාලය පරිශ්‍රයේය.
 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.