ඔබ මෙතන

අප ගැන ඉතිහාසය

ඉතිහාසය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 17 වන සංශෝධනය යටතේ (2002 2009 කාල පරිච්ඡේදය)

කාලයක් ති‍ස්සේ සමා‍ජයේ බොහෝ කොටස් විසින් ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන නිර්දේශපාලනීය කරණය කිරීම සඳහා ස්වාධීන ආයතන ස්ථාපිත කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබීය. 

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍ර‍ජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් 17 වන  සංශෝධනය ඒකමතිකව සම්මත කරනු ලැබීය. ඒ අනුව 2001 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 17 වන සංශෝධනය පරිදි ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කරනු ලැබිය. මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ  වූයේ ස්වාධීනත්වය සහතික කිරීම, ඇඟිලි ගැසීම් වලින් හෝ අයුතු බලපෑම් වලින් පොලිස් සේවය නිදහස් කිරීම, පොලිස් සේවයේ සෑම තරාතිරමකම නිලධාරීන් නීතියේ ආධිපත්‍යයට ගරු කිරීම වර්ධනය කිරීම සහ ස්වකීය රාජකාරී අපක්‍ෂපාතීව සහ නිර්භයව ඉටු කිරීම වේ. 

 කොමිෂන් සභාවේ බලතල සහ කාර්යයන්

 1. පොලිස්පතිවරයා හැර අනෙකුත් පොලිස් නිලධාරීන් පත් කිරීම, උසස් කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම, විනය පාලනය සහ සේවයෙන් පහ කිරීමේ බලය කොමිෂන් සභා‍ව සතුවේ. කොමිෂන් සභාව පත් කිරීමේ, උසස් කිරීමේ, විනය පාලනය කිරීමේ සහ සේවයෙන් පහ කිරීමේ ස්වකීය බලතල පොලිස්පතිවරයා විමසීමෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය යුතුය. (155 (1) වගන්තිය)

 2. පොලිස් නිලධාරියකුට හෝ පොලිස් සේවයට එරෙහිව යම් අතෘප්තියට පත් පුද්ගලයන්ගෙන් ලැබෙන පැමිණිලි බාර ගැනීම සහ විමර්ශනය කිරීම සහ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කර ඇති යම් නීතියකට අනුකූලව අතෘප්තියට පත් පාර්ශව වෙත සහන සලස්වා දීම සඳහා කා‍ර්ය පටිපාටි රීති ස්ථාපිත කරනු ලැබිය යුතුය. (155 (2) වගන්තිය) 

 3. පොලිස් සේවයයේ කාර්යක්‍ෂමතාව සහ ස්වාධීනත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සහ බඳවා ගැනීමේ සහ පුහුණු කිරීමේ පටිපාටි සකස් කිරීම ඇතුළුව පොලිස් නිලධාරීන්ට අදාලව සියළු කරුණු තීරණය කිරීම සඳහා කොමිෂන් සභාව කටයුතු සැලැස්විය යුතුය. කලින් කලට කොමිෂන් සභාව විසින් අවශ්‍යයැයි සළකනු ලබන උසස් කිරීම සහ ස්ථාන මාරු කිරීමේදී අනුගමනය කළයුතු ප්‍රමිතීන් සහ ආචාරධර්ම ස්ථාපිත කිරීමට  කටයුතු සැලැස්විය යුතුය. 155 උ (3) වගන්තිය) 

සේවය කර ඇති ලේකම්වරු

එස්.ඩී. පියදාස මහතා -2003/01/27 සිට 2003/07/30

බන්ධුල විජේරත්න මහතා-2003/08/01 සිට 2004/09/09

කේ.සී. ලෝකේෂ්වරන් මහතා-2004/09/10 සිට 2010/03/04

ආරියදාස කුරේ මහතා (වැඩබලන) -2010/03/08 සිට 2011/10/19

. කුලතුංග මහතා (වැඩබලන)-2011/11/08 සිට 2012/04/22

ටී.එම්.කේ.බී. තෙන්න‍කෝන් මහතා -2012/04/23 සිට අදවන තෙක්

පොලිස් කොමිෂන් සභාව අක්‍රීයව පැවති කාලාන්තර

1. පළමු සහ දෙවන කොමිෂන් සභාව අතර අක්‍රීයව පැවති කාලය (2005.11.25 සිට 2006/04/09)

2. දෙවන කොමිෂන් සභාවේ සිට වර්තමාන කොමිෂන් සභාව දක්වා අක්‍රීයව පැවති කාලය (2009/10/04 සිට 2012/02/21)

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.