ඔබ මෙතන

අප ගැන ඉතිහාසය පළමු කොමිෂන් සභාව

පළමු කොමිෂන් සභාව

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා‍වේ 17 වන සංශෝධනයේ 155 (1) වගන්තිය ය‍ටතේ පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශය මත අතිගරු ජනාධිපතිතුමිය විසින් පළමු කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා සහ සාමාජිකයින් ලෙස පහත සඳහන් අය පත්කරනු ලැබීය.

ජනාධිපති නීතිඥ රංජිත් අබේසුරිය මහතා

සභාපති

පූජ්‍ය ආචාර්ය තුඹුල්ලේ සීලක්ඛන්ධ හිමි

සාමාජික

එස්.එන්. ඊබට් මහත්මිය

සාමාජික (2003.11.12 වන දින ඉල්ලා අස්විය.)

ආචාර්ය එස්.ජේ. ස්ටෙපන් මහතා

සාමාජික

ආචාර්ය බී.එස්. විජේවීර මහතා

සාමාජික (2003.10.12 දින ඉල්ලා අස්විය)

මහාචාර්ය එම්.ටී.. ෆුර්කාන් මහතා

සාමාජික

ඒ. ද ඉසෙඩ්. ගුණසේකර මහතා

සාමාජික

එස්.බී. බන්ධුසේන මහතා

සාමාජික (2003.11.05 දින පත්කරනු ලැබීය) 

ආචාර්ය එම්. ගෝපාල් සුන්දරම් මහතා

සාමාජික (2003.11.05 දින පත්කරනු ලැබීය)

 

 කොමිෂන් සභාවේ නිල කාලය 2005.11.24 වන දින අවසන් විය.

 

2002.11.25 වන දින කොමිෂන් සභාව පිහිටුවනු ලැබීය. 

 2002.11.25 දින ප්‍රථම කොමිෂන් සභා රැස්වීම පැවැත්වීය

 මෙම කොමිසම අංක 04, සරස්වතී පෙදෙස්, කොළඹ 07 ස්ථානයේ පිහිටුවා තිබුණි

 

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවිය 

 www.npc.k (2005 දී ප්‍රථ‍‍මයෙන් ආරම්භ කරනු ලැබීය.)

 

 ජාතික ‍ෙපාලිස් කොමිෂන් සභා පුවත් ලිපිය 

 

 2005.07.08 දින මුලින්ම ආරම්භ කරනු ලැබිය.

 

 2005.11.24 වන දින අවසන් විය.

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.