ඔබ මෙතන

අප ගැන ඉතිහාසය දෙවන කොමිෂන් සභාව

දෙවන කොමිෂන් සභාව

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා‍වේ 17 වන සංශෝධනයේ 155 (1) වගන්තිය ය‍ටතේ ලැබී ඇති බලතල ප්‍රකාරව ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශය මත අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් දෙවන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා සහ සාමාජිකයින් ලෙස පහත සඳහන් අය පත්කරනු ලැබීය.

නෙවිල් පියදිගම මහතා

සභාපති

පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

සාමාජික

ආචාර්ය විනිසුරු චන්ද්‍රදාස නානායක්කාර මහතා

සාමාජික

චාමේන් මදුරසිංහ මහත්මිය

සාමාජික

ජනාධිපති නීතිඥ නිහාල් ජයමාන්න මහතා

සාමාජික

ආර්. සිවරාමන් මහතා

සාමාජික

එම්.එම්.එම්. මවුජූඩ් මහතා

සාමාජික

 

ලේකම් - කේ.සී. ලෝගේශ්වරන් මහතා

2006.04.10 නැවත ස්ථාපිත කරනු ලැබීය.

2006 මැයි 10 ප්‍රථම කොමිෂන් සභා රැස්වීම පවත්වනු ලැබීය.

කොළඹ 03, ගාලු පාරේ, රොටුන්ඩා ගොඩනැගිල්ලේ තෙවන මහලේ අංක 109 දරණ ස්ථානයේ කාර්යාලය පිහිටා ඇත.

2009.04.09 දින නිල කාලය අවසන් විය.

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.