ඔබ මෙතන

අප ගැන වත්මන් කොමිෂන් සභාව

වත්මන් කොමිෂන් සභාව

පී.එච්. මනතුංග මහතා (සභාපති)

ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සිරි හෙට්ටිගේ මහතා  (සාමාජික)

සාවිත්‍රී විජේසේකර මහත්මිය (සාමාජිකා)

වයි.එල්.එම්. සවාහිර් මහතා (සාමාජික)

බී. ඇන්ටන් ජෙයනාදන් මහතා (සාමාජික)

ෆ්‍රැන්ක් ද සිල්වා මහතා (සාමාජික)

තිලක් කොල්ලුරේ මහතා (සමාජික)

එන් අාරියදාස කුරේ මහතා   -       කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්

ස්ථාපිත කළ දිනය    -       2015 ඔක්තෝම්බර් 14

ප්‍රථම රැස්වීම          -       2015 ඔක්තෝම්බර් 14

ස්ථානය                -      අංක 9 ගොඩනැගිල්ල, B.M.I.C.H   පරිශ්‍රය, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

 ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව සෑම බ්‍රහස්පතින්දාවකම රැස්වේ.

 

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.