ඔබ මෙතන

අප ගැන ආයතන පාලන ව්‍යුහය
ආයතන පාලන ව්‍යුහය

සංවිධාන සටහන

සභාපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ සාමාජිකයන් හත්දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කොමිෂන් සභාව තීරණ ගැනීමේ අධිකාරිය වන අතර ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් පාලන ව්‍යූහය තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දරයි.නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.