ඔබ මෙතන

අප ගැන ආයතන පාලන ව්‍යුහය ගිණුම් අංශය

ගිණුම් අංශය

කොමිෂන් සභාවේ ගිණුම් නිලධාරිනී මූල්‍ය, ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සහ සැපයුම් / මිළදී   ගැනීම් සඳහා වගකීම දරනු ලැබේ. 

එස්. ඩබ් බන්දුල රුවන්පුර මහතාප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.