ඔබ මෙතන

අප ගැන ආයතන පාලන ව්‍යුහය තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ඒකකය

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ඒකකය

ශ්‍රී ලංකා ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන සංවර්ධනය කිරීම සහ තොරතුරු තාක්‍ෂණ කටයුතු පිළිබඳ වගකීම ප්‍රධාන නව්‍යකරණ නිලධාරී කෙමින්ද රුබේරු මහතා විසින් දරනු ලැබේ.


නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.