ඔබ මෙතන

අප ගැන ආයතන පාලන ව්‍යුහය තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ඒකකය

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ ඒකකය

 

ශ්‍රී ලංකා ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන සංවර්ධනය කිරීම සහ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ කටයුතු පිළිබඳ වගකීම තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නිලධාරී කෙමින්ද රුබේරු මහතා විසින් දරනු ලැබේ.


නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.