ඔබ මෙතන

අප ගැන ආයතන පාලන ව්‍යුහය මාධ්‍ය ඒකකය

මාධ්‍ය ඒකකය

ඊ-තැපැල

කොමිෂන් සභාවේ මහජන සම්බන්ධතා, ප්‍රකාශන හා ජනමාධ්‍ය පිළිබඳ කටයුතු පිළිබඳ වගකීම මාධ්‍ය නිලධාරී විසින් දරනු ලැබේ.

        පී.ඩී. ලිනයආරච්චි මහතා - මාධ්‍ය නිලධාරී

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.