ඔබ මෙතන

අප ගැන ආයතන පාලන ව්‍යුහය මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශය

මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශය

මහජන පැමිණිලි බාර ගැනීම සහ විමර්ශනය කිරීම සඳහා මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශයක් අධ්‍යක්‍ෂවරයෙකු‍ෙග් මුලිකත්වයෙන් පිහිටුවා ඇති අතර පළාත් අධ්‍යක්‍ෂවරු නව දෙනෙක් පත්කරනු ලැබ ඇත. මෙම ක්‍රියාවලියට සහාය වීම සඳහා එක් එක් පළාත් කාර්යාල සඳහා විමර්ශන නිලධාරියකු අනුයුක්ත කර ඇත.

මහජන පැමිණිලි විමර්ශන අංශය

අධ්‍යක්‍ෂ ඩබ්.ඒ.ඩී.පී. ලක්‍ෂමන් මහතා

 

පළාත් කාර්යාල සහ අධ්‍යක්‍ෂවරු

        සබරගමුව පළාත් කාර්යාලය

          පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (සබරගමුව) පී. කොඩ්තුවක්කු මහතා
 
     දකුණු පළාත් කාර්යාලය
        පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (දකුණ) පී.එච්. විමලරත්න මහතා
 
        උතුරු පළාත් කාර්යාලය
        පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (උතුර) කේ. ශ්‍රීධරන් මහතා
 
        නැගෙනහිර පළාත් කාර්යාලය
        පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (නැගෙනහිර) එන්. සාමිතම්බි මහතා
 
        මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලය
        පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (මධ්‍යම) කේ කැකුලන්දර  මහතා
 
        උතුරු මැද පළාත් කාර්යාලය
        පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (උතුරු මැද) ආර්.අයි.බී.ආර්.බී. රත්නමලල මහතා
 
        වයඹ පළාත් කාර්යාල
                පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (වයඹ) ඩබ්.එම්. ජයවර්ධන මහතා
 
        ඌව පළාත් කාර්යාලය
        පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (ඌව) ටී. එම්. ඩබ්. තෙන්නකෝන් මහතා 
 
බස්නාහිර පළාත් කාර්යාලය
පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ (බස්නාහිර) ඒ. ජී ධර්මදාස මහතා

2015/12/05

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.