ඔබ මෙතන

Career

sllogo

පුරප්පාඩු සඳහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම

 ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව 

 ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ පුරප්පාඩුව පවතින කමිටු ලේකම් (Board Secretary) තනතුර සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනමින් බඳවා ගැනීමට පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරාලන ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගෙන්  ඉල්ලුම්පත් කැඳවනු ලැබේ. 

I. අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් : - අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේදී ගණිතය හා භාෂාව ඇතුළුව සම්මාන සාමාර්ථ 04 ක් සහිතව විෂයන් 06 කින් එකවර  සමත්වීම.

II. පළපුරුද්ද : - ලේකම්වරයෙකු/ වරියක ලෙස වසර 02 කට නොඅඩු  පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයකාර්යාල පරිගණක භාවිතය( MS Office, Internet. E-mail) පිළිබඳව මනා දැනුමක් තිබිය යුතුය.

III. වයස :-  අවුරුදු 18 ට නොඅඩු හා අවුරුදු 65 ට නොවැඩි විය යුතුය. 

IV. වැටුප :-  සියළු දීමනා ඇතුලත් රු.50,000/- ක මාසික දීමනාවක් ගෙවනු  ලැබේ. 

මේ පිළිබඳව වැඩිමනත් තොරතුරු www.npc.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකි අතර අවශ්‍ය වේ නම් දුරකතන අංක 071-0361010 හා 1960 ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකිය.  

ඉල්ලුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසාන දිනය 2017 ඔක්තෝබර් 25 වේ.

 

එන්. ආරියදාස කුරේ

ලේකම්

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

BMICH
කොළඹ 07.
 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.