ඔබ මෙතන

මහජන පැමිණිලි

මහජන පැමිණිලි

පොලිස් නිලධාරීන්ට හෝ පොලිස් බලකායට එරෙහිව ඇති මහජන පැමිණිලි බාරගැනීම හා විමර්ශනය කිරිමේ බලය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට භාර කර ඇත. පොලිස් නිලධාරීන්ගේ හෝ පොලිස් බලකාය විසින් කරනු ලබන යම් ක්‍රියාවක් හෝ නොකර හැරිමක ප්‍රථිපලයක් ලෙස මහජනයාට සිදුවන දුක්ගැනවිලි පිලිබඳ පැමිණිලි මහජනයාට කොමිෂන් සභාව වෙත කල හැකිය.

මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරිම්, වධහිංසා, අමානුෂික හෝ අවමන් සහගත සැලකීම් හෝ තුවාල සිදුකිරිම් පොලිස් බාරයේ මරණයට පත්විම් ව්‍යාජ නඩු ගොනුකිරිම් සහ උසාවියට ව්‍යාජ වාර්තා සැපයිම්, අයුතු ඇගිලිගැසිම්, බිය ගැන්විම් ‍හෝ තර්ජනය කිරිම, බලය අයුතු ලෙස යෙදිවිම, රාජකාරි පැහැර හැරිම්, නීති විරෝධි අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ රඳවා තබාගැනීම, ප්‍රක‍ශ සටහන් කරගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරිම, ප්‍රමාද කිරිම, නිත්‍යානුකූල රාජකාරි ක්‍රියාත්මක කිරිමට අසමත්විම, පක්ෂග්‍රාහීත්වය, අපයෝජනාත්මක චෝදනා වචන භාවිතය සහ ඒ පිළිබඳ ඇගවිම ආදිය සම්බන්ධයෙන් ‍පොලිස් නිලධාරින්ට එරෙහිව පැමිණිලි කල හැකිය.

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.