නීති පැනවීම්
Up

Constitution

Constitution (3)

 

Most downloaded files in this section

Constitution (Constitution/Constitution)
18th Amendment to the Constitution (Constitution/Constitution)
17th Amendment to the Constitution (Constitution/Constitution)
Powered by Phoca Download

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.