ඔබ මෙතන

නිතර අසන ප්‍රශ්ණ

නිතර අසන ප්‍රශ්න

ඔව්. කාර්යාල වේලාව තුල ඔබට කොමිෂන් සභාව සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පිළියෙල කර දීමට පිළිවන
ඔව්
ඔව්

පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ මජහන පැමිණිලි කාර්ය පටිපාටි රීතිවල 4 වන රීතියේ අනුව වේ.

නැත

නැත

පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා වෙත සෘජුවම අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළහැකිය

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.