ඔබ මෙතන

තොරතුරු

තොරතුරු

කොමිෂන් සභාවේ මාධ්‍ය ඒකකයට අනුබද්ධ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කර ඇති අතර වර්තමාන‍යේ එය පර්යේෂකයන්ගේ, සිසුන්ගේ සහ වෙනත් භාවිතා කරන්නන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස යාවත් කාලීන කරමින් පවතී. ලේකම්වරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය සහිතව තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ සම්පත් පරිහරණය සඳහා අවස්ථාව ඇත

තොරතුරු නිදහස

යම් තොරතුරක් පූර්ව ඉල්ලීමක් මගින් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය මත ලබා දිය හැකිය.

 

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.