ඔබ මෙතන

තොරතුරු ලේඛන

ලේඛණ

 

මහජන පැමිණිලි, මාධ්‍ය සහ වාර්ෂික වාර්තා වැනි වැදගත් ලේඛන පරිශීලනය සඳහා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයේ තබා ඇත.

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.