ඔබ මෙතන

ව්‍යවස්ථාපනය

ව්‍යවස්ථාපනය 

ජාතික ‍පොලිස් කොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වන ව්‍යවස්ථාමය විධිවිධාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 17 වන සහ 18 වන සංශෝධන වලට අදාල වේ.

ව්‍යවස්ථාමය සංශෝධන

පහත සඳහන් ව්‍යවස්ථා සහ පනත් පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ බල මූලයන් වේ. 

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 17 වන සංශෝධනය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා‍වේ 18 වන සංශෝධනය

අණපනත්

කාර්ය පටිපාටි රීති

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව කාර්ය පටිපාටි රීති (පොලිස් නිලධාරීන්ට හෝ පොලිස් බලකායට ‍එරෙහිව මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම) 2012 ගැසට් පත්‍රයේ ඵලකර ඇත.

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.