ඔබ මෙතන

ව්‍යවස්ථාපනය අණපනත්

Statutes

There are no translations available.

Rules of Procedures

National Police Commission Rules (Appeal Procedure), 1997/23, 2016-12-15.  (English, සිංහලதமிழ்)

Delegation of powers by the National Police Commission in terms of Article 155J, 1965/37, 2016-05-06.  (Englishසිංහලதமிழ்)

The Rules of Procedure (Investigation of Public Complaints against Police officers or the Police force) 1770/19, 2012-08-10.  (Englishසිංහලதமிழ்)

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.