ඔබ මෙතන

මාධ්‍ය

මාධ්‍ය

මාධ්‍ය ඒකකය කොමිෂන් සභාවේ මහජන සබඳතා සියළු මාධ්‍ය කටයුතු තොරතුරු සහ පුවත් සම්බන්ධයෙන් සහ සියළු ප්‍රකාශන පිළිබ ඳ වගකීම දරයි.

 

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.