ඔබ මෙතන

මාධ්‍ය පුවත් Press Release 2017/10/26
There are no translations available.

මාධ්‍ය නිවේදනය

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුරේ සිට නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස්වීම් ලබාදීම - 2017

අද දින (2017.10.26) රැස්වූ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව පහත සඳහන් නිලධාරීන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කිරිමට තීරණය කරන ලදී.

1. 2017.03.05 දිනට නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කරන ලද නිලධාරීන් අදාල කුසලතාවය අනුව
(i) ජ්‍යෙ.පො.අ. - ඩබ්.එල්.ඒ.එස්. ප්‍රියන්ත මහතා
(ii) ජ්‍යෙ.පො.අ. - පී.පී.එස්.එම්. ධර්මරත්න මහතා
(iii) ජ්‍යෙ.පො.අ. - එස්.සී. මැදවත්ත මහතා
(iv) ජ්‍යෙ.පො.අ. - ඩබ්.කේ.ජයලත් මහතා
(v) ජ්‍යෙ.පො.අ. - ආර්.එල්.කොඩිතුවක්කු මහතා
(vi) ජ්‍යෙ.පො.අ. - එම්.ඩී.ආර්.එස්. දමින්ද මහතා
(vii) ජ්‍යෙ.පො.අ. -ඩබ්.කේ.එන්. සිල්වා මහතා

2. 2017.06.07 දින සිට නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස්වීම් ලබාදෙන ලද නිලධාරීන්
i. ජ්‍යෙ.පො.අ. - ඩබ්.එන්.එස්.ඩබ්. වික්‍රමසිංහ මහතා
ii. ජ්‍යෙ.පො.අ. -කේ.ඒ. රෝහණ මහතා
iii. ජ්‍යෙ.පො.අ. - එල්.එච්.කේ.ඩබ්.කේ. සිල්වා මහතා
iv. ජ්‍යෙ.පො.අ. - කේ.පී.එම්. ගුණරත්න මහතා
v. ජ්‍යෙ.පො.අ. - ඩී.ආර්.එල්. රණවීර මහතා
vi. ජ්‍යෙ.පො.අ. - එල්.පී.එස්.පී. සඳුන්ගහවත්ත මහතා
vii. ජ්‍යෙ.පො.අ. - ඩබ්.එම්.ආර්.එම්. වැලිකන්න මහතා
viii. ජ්‍යෙ.පො.අ. - එල්.කේ.ජේ.ජී.එස්. පීරිස් මහතා
ix. ජ්‍යෙ.පො.අ. - ඒ.එච්.එම්.ඩබ්.සී.කේ. අලහකෝන් මහතා
x. ජ්‍යෙ.පො.අ. - ඩබ්.එම්.එම්. වික්‍රමසිංහ මහතා
xi. ජ්‍යෙ.පො.අ. - ජේ.ඒ.ඩී.එම්.පී.එන්. ජයකොඩි මහතා
xii. ජ්‍යෙ.පො.අ. - එම්.එච්.කේ.බී. මහගෙදර මහතා
xiii. ජ්‍යෙ.පො.අ. - සී.ඒ. ප්‍රේමශාන්ත මහතා
xiv. ජ්‍යෙ.පො.අ. - කේ.එන්.ජේ. වෙදසිංහ මහතා
xv. ජ්‍යෙ.පො.අ. - වී.පී.සී.ඒ. සිරිවර්ධන මහතා
xvi. ජ්‍යෙ.පො.අ. - එල්.එච්.ජී. කුරේ මහතා
xvii. ජ්‍යෙ.පො.අ. - ආර්.එම්.එන්.ජී.ඕ. පෙරේරා මහතා
xviii. ජ්‍යෙ.පො.අ. - ඩී.ආර්.ජී.එම්.බී. ඇල්ලෙපොල මහතා
xix. ජ්‍යෙ.පො.අ. - කේ.පී. පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතා

පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් පත්කිරීම,ඉවත් කිරීම  සහ ස්ථාන මාරුකිරීම සංශෝධනය කිරිම,අවලංගු කිරීම

පහත සඳහන් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ පත් කිරීම්, ඉවත් කිරීම්, ස්ථාන මාරු කිරීම් සංශෝධනය කිරිම, අවලංගු කිරීම අනුමත කිරීමට 2017.10.26 දින රැස්වූ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව තීරණය කරන ලදි. 

01. එච්.එම්.ඒ.බී. හේරත් පොලිස් පරීක්ෂක ස්ථානාධිපති වැලිමඩ සිට ස්ථානාධිපති අරච්චිකට්ටුව

02. එච්.එම්.ඩබ්. හේරත් පොලිස් පරීක්ෂක ස්ථානාධිපති වෙඩිතලතිව් සිට ස්ථානාධිපති වැලිමඩ

03. එම්.එම්.යූ.එන්.ගොඩමුන්න  ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක මූ.පො.ප. තෙල්දෙණිය සිට ස්ථානාධිපති බොරැල්ල

04.ඒ.ඒ.පී.ලක්මිණි ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක ස්ථානාධිපති බොරැල්ල සිට මූ.පො.ප. තෙල්දෙණිය

05. ආර්.පී.කේ.ඒ.ජයසම්පත් ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂත ස්ථානාධිපති අළුත්ගම සිට මොණරාගල කොට්ඨාශයේ සාමාන්‍ය රාජකාරී සදහා

06. එච්.‍එම්.යූ.ප්‍රියලාල් ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක ස්ථානාධිපති සමන්තුරේ සිට ස්ථානාධිපති අළුත්ගම

07.එම්.කේ.එන්.ඉබ්නු අසාර්  ප්‍රධාන පොලිස් පරීක‍්ෂක අම්පාර කොට්ඨාශය සිට ස්ථානාධිපති සමන්තුරේ

08.එස්.ඒ.එස්.සී.සතරසිංහ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක ස්ථානාධිපති පදියතලාව සිට මහනුවර කොට්ඨාශයේ සාමාන්‍ය රාජකාරී සඳහා

09.ජී.වී.ඒ.ඒ.ටී.ආරියවංශ  ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක පොලිස් විද්‍යාලය සිට ස්ථානාධිපති පදියතලාව

10.ඩබ්.එම්.ඩබ්.බී.විජයකෝන් පොලිස් පරීක්‍ෂක ස්ථානාධිපති ආනමඩුව සිට අනුරාධපුර කොට්ඨාශයේ සාමාන්‍ය රාජකාරී සඳහා

11.ආර්.බී.යූ.රත්නමලල  ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක ස්ථානාධිපති ‍පොල්පිතිගම සිට ස්ථානාධිපති ආනමඩුව

12.ඩබ්.ඩබ්.පී.ඒ.ජී.ප්‍රනාන්දු පොලිස් පරීක්ෂක අනුරාධපුර කොට්ඨාශය සිට ස්ථානාධිපති පොල්පිතිගම

13.එන්.ජී.එස්.බණ්ඩාර පොලිස් පරීක්ෂක ස්ථානාධිපති නිලාවේලි සිට කෑගල්ල කොට්ඨෘශයේ සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා

14.ඒ.බී.ජයසිංහ පොලිස් පරීක්ෂක ස්ථානාධිපති නල්ලතන්නිය සිට ස්ථානාධිපති නිලාවේලි  

15. බී.පී.එල්.ප්‍රනාන්දු පොලිස් පරික්ෂක මහනුවර කොට්ඨාශය සිට ස්ථානාධිපති නල්ලතන්නිය

16. ඩබ්.ඒ.අයි.එම්.ද සිල්වා පොලිස් පරීක්ෂක ස්ථානාධිපති ගිරාඳුරු කෝට්ටේ  සිට කොළඹ කොට්ඨාශයේ සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා

17. ජී.ජී.එස්.ඩී.අංගම්මන ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ස්ථානාධිපති ඉරට්ටපෙරියකුලම් සිට ස්ථානාධිපති ගිරාඳුරු කෝට්ටේ

18. ජී.එස්.අයි.ගිනිගේ පොලිස් පරීක්ෂක පානදුර කොට්ඨාශය සිට ස්ථානාධිපති ඉරට්ටපෙරියකුලම්

19. කේ.ජී.කේ.කිරිඇල්ල ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ස්ථානාධිපති රත්ගම සිට මාතර කොට්ඨාශයේ සාමාන්‍ය රාජකාරි

20. කේ.පී.එල්.විතානගේ  ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක පුත්තලම කොට්ඨාශය සිට ස්ථානාධිපති රත්ගම

20.  ජේ.එච්.එම්.එන්.ජයපත්ම ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක වැ/බ. ස්ථානාධිපති දිවුලපිටිය සිට ස්ථානාධිපති දිවුලපිටිය

21. යූ.පී.ජී.බී.නෙලුම්දෙනිය පොලිස් පරීක්ෂක    වැ/බ.ස්ථානාධිපති ගොඩකවෙල සිට පානදුර කොට්ඨාශයේ සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා

22. පී.ජී.ජේ.පියසිරි කුමාර පොලිස් පරීක්ෂක රත්නපුර කොට්ඨාශය සිට ස්ථානාධිපති ගොඩකවෙල  

23. ඩී.ඒ.ජේ.ජයරත්න ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක  ස්ථානාධිපති උප්පුවේලි  සිට හැටන් කොට්ඨාශයේ සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා

24.  එස්.ප්‍රදීප් කුමාර ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක බණ්ඩාරවෙල  කොට්ඨාශය සිට ස්ථානාධිපති උප්පුවේලි  

24. කේ.වී.එල්. වික්‍රමරත්න ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක පොලිස් විද්‍යාලය ස්ථානාධිපති බණ්ඩාරගම

25. බී.එම්.සී.පී.එස්. බණ්ඩාර ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක මු.පො.ප කළුතර දකුණ සිට බණ්ඩාරගම ස්ථානාධිපති ලෙස තාවකාලිකව පත් කිරීම, ස්ථානාධිපති වාද්දූව ලෙස සංශෝධනය කිරීම  

26.  පී.ආර්.ඩී. කුලතුංග  ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක කුරුණෑගල කොට්ඨාශයේ සිට වාද්දූව පොලිස් ස්ථානාධිපති ලෙස පත් කිරීම අවලංගු කිරීම.   

 

එන්. ආරියදාස කුරේ
ලේකම්
ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.