ඔබ මෙතන

මාධ්‍ය පුවත් Press Release 2017/10/26
There are no translations available.

රාජ්‍ය නිවේදිත නිලධාරීන් සහ ස්ථානාධිපති වරුන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු
පොලිස්පති තුමාගේ දු. ක. ප. RTM 793

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.