ඔබ මෙතන

මාධ්‍ය පින්තුර ගැලරිය

ඡායාරූප එකතුව  

ඡායාරූප එකතුව  

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.