ඔබ මෙතන

පිළිවෙළ

පැමිණිලි කළ හැක්කේ කවුරුන්ටද ?

 

පොලිස් නිලධාරීන්ට හෝ පොලිස් බලකායට එරෙහිව මහජන පැමිණිල්ලක්

  • අතෘප්තියට පත් ඕනෑම පුද්ගලයකු හට
  • අතෘප්තියට පත් පුද්ගලයා වෙනුවෙන් ඕනෑම පුද්ගලයකුට / සංවිධානයකට කළ හැකිය

තොරතුරු

 

පැමිණිල්ලක් සිදුකළ හැකි කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳ තොරතුරු පහත සඳහන් ඕනෑම ක්‍රමයකින් ලබාගත හැකිය.

  • ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට, පළාත් කාර්යාලයකට හෝ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයකට දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දීම මගින්
  • රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ 1919 අංකය ඇමතීමෙන්

පැමිණිල්ලක් කළ හැක්කේ කෙ‍සේද ?

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව වෙත මහජන පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් උපදෙස් අනුගමනය කර පැමිණිල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ ලඟම පිහිටි පළාත් හෝ දිස්ත්‍රික් ‍කාර්යාලයට බාරදිය හැකිය.

පැමිණිල්ලක් සකස් කිරීම සඳහා උපදෙස්

පැමිණිලිකරුගේ විස්තර

නම, ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය, ලිපිනය, දුරකතන අංකය, ෆැක්ස් අංකය, විද්‍යුත් තැපෑල

වින්දිතයාගේ (අසාධාරණයට ලක්වූ පුද්ගලයාගේ ) විස්තර

නම, ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය, ලිපිනය, දුරකතන අංකය, ෆැක්ස් අංකය, විද්‍යුත් තැපෑල

චූදිත නිලධාරීන්ගේ විස්තර

නම්, තනතුර/නිලධාරී අංකය, පොලිස් ස්ථානය/කොට්ඨාශය,

සිද්ධිය

ස්ථානය, දිනය, වෙලාව, සම්පූර්ණ විස්තරය

සාක්ෂිකරුවන් ගේ විස්තර

නම්, ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය, ලිපිනය, දුරකතන අංකය, ෆැක්ස් අංකය, විද්‍යුත් තැපෑල

සිද්ධියට අදාල සාක්ෂි

ලිපි ලේඛන, ඡායාරූප, වීඩියෝ පට, හඬ පට

බලාපොරොත්තුවන සහනය

මෙම කරුණ ගැන මෙයට පෙර පැමිණිලි කළ විස්තරය

කාහටද ස්ථානය, දිනය, ලබාදීඇති යොමු අංකය

පැමිණිලි කළහැකි මාර්ග

පහත සඳහන් ඕනෑම ආකෘතියකින් ඔබට පැමිණිල්ල කොමිෂන් සභාව වෙත ලබා දිය හැකිය.

  • තැපැල් මගින්
  • ෆැක්ස් පණිවුඩයක් මගින්
  • අන්තර්ජාල පහසුකම් භාවිතා කරමින්
  • ඕනෑම තැපැල් පණිවුඩයක් මගින්
  • ප්‍රධාන කාර්යාලයට, පළාත් කාර්යාලයකට‍ හෝ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයකට පුද්ගලිකව පැමිණීම මගින්

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.