ඔබ මෙතන

ප්‍රතිඵල

විමර්ශනය කිරිම

මහජන පැමිණිලි අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයා පළාත් අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ දිස්ත්‍රික් අධ්‍යක්ෂකවරුන් හරහා කොමිෂන් සභාව සියලු පැමිණිලි පිළිබඳව කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ.

ප්‍රථි

බොහෝ පැමිණිලි පාර්ශව දෙක අතර සමථකරනයක් මගින් විසදීම සිදු කරනු ලැබේ.

විමර්ශනය කරනු ලැබු පැමිණිලි වල වාර්තා සටහන් චුදිත ‍හෝ වැරදි සහගත පොලිස් නිලධාරින් විෂයෙහි වැඩිදුර විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනිම සඳහා පොලිස්පතිවරයාට ‍හෝ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

නිමවුම: ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සහයෝගයෙන් තො.ස.තා ඒකකය ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව.