நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

எம்மைப் பற்றி தற்போதைய ஆணைக்குழு

தற்போதைய ஆணைக்குழு

திரு. பி.எச்.மனதுங்க  (தவிசாளர்)
சிரேஷ்ட பேராசிரியர் திரு. சிறி ஹெட்டிகே  (உறுப்பினர்)
திருமதி. சாவித்திரி விஜேசேகர (உறுப்பினர்)
திரு. வை.எல்.எம்.சவாஹிர் (உறுப்பினர்)
திரு. பீ.என்டன் ஜெயநாதன் (உறுப்பினர்)
திரு. பிரேன்க் டி சில்வா (உறுப்பினர்)
திரு. திலக் கொல்லுரே (உறுப்பினர்)
திரு. என்.ஆரியதாஸ குரே - ஆணைக்குழுவின் செயலாளர்
தாபிக்கப்பட்ட தினம் - 2015 ஒக்டோபர் 14
ஆரம்ப கூட்டம் -  2015 ஒக்டோபர் 14
அமைவிடம் - இல 09 கட்டிடம், BMICH வளாகம், பௌத்தாலோக்க மாவத்தை, கொழும்பு 07, இலங்கை.

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு ஒவ்வொரு வியாழக் கிழமைகளிலும் கூடுகின்றது.

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது