நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

எம்மைப் பற்றி நிறுவன கட்டமைப்பு

நிறுவன கட்டமைப்பு

தலைவர் அவர்களின் தலைமையிலான ஏழு உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ள ஆணைக்குழு தீர்மானங்களை எடுக்கும் சபையாக விளங்குவதுடன் செயலாளர் அவர்களின் தலைமையிலான நிருவாகக் கட்டமைப்பு ஆணைக்குழுவின் தீர்மானங்களைச் செயற்படுத்துகின்ற அங்கமாக இயங்குகின்றது

 இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது