நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

எம்மைப் பற்றி நிறுவன கட்டமைப்பு நிதிப்பிரிவு

நிதிப்பிரிவு

ஆணைக்குழுவின் அனைத்து நிதி தொடர்புடைய கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் பொருள்கள் கொள்வனவு பொருள்கள் முகாமை ஆகியவற்றிற்குப் பொறுப்பாகக் கணக்காளர் உள்ளார்.

தலைமை கணக்காளர் : திரு எஸ். டப்.  பந்துல ருவன்புர

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது