நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

எம்மைப் பற்றி நிறுவன கட்டமைப்பு தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலகு

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலகு

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் இணையதளத்தை மெம்படுத்துதல் ஆணைக்குழுவின் தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பணிகளில் அரசின் இலத்திரனியல் கொள்கைகளுக்கேற்ப செயற்படுதல் ஆகிய பணிகளுக்குப் பிரதம புத்தாக்க அலுவலரின் பொறுப்பாக உள்ளார்.

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது