நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

எம்மைப் பற்றி நிறுவன கட்டமைப்பு ஊடக அலகு

ஊடக அலகு

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு சம்பந்தப்பட்ட பொதுசனத் தொடர்புகள் ஊடக மற்றும் தகவல்கள் ஆகிய பணிகளுக்கும் அனைத்துப் பிரசுர வெளியீடுகளுக்கும் ஊடக அலுவலர் பொறுப்பாக உள்ளார்.

        ஊடக அலுவலர் : திரு பி. டி லியனாரச்சி

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது