நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு பொது தொடர்புகள்

பொது தொடர்புகள்

தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0115107721, 0115107722
தொலைநகல் இலக்கம் : 0112683307
தபால் முகவரி :
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு 9 ஆம்
இலக்கக் கட்டிடம், B.M.I.C.H சுற்றாடல்,
பௌத்தாலோக மாவத்தை,
கொழும்பு 07,
இலங்கை. 
பகிரங்கப் போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனங்களின் மூலமாக இலகுவாக வந்தடையும் வண்ணம் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் தலைமை அலுவலகம் B.M.I.C.H சுற்றாடல் 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது