நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு தலைமை அலுவலகம் Administration Division

நிருவாகப் பிரிவு

சிரேட்ட உதவிச் செயலாளர் : திரு டப்லியு. ஏ. டீ. பீ. லக்ஷ்மன்

தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0112683610

நிருவாக உத்தியோகத்தர்: திரு டீ. என் திக்குபுர
தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0115107724

ஊடக அலகு : ஊடக அலுவலர் : திரு பி. டி லியனாரச்சி
தொலைநகல் இலக்கம் : 0115107722, நீடிப்பு. 207 

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அலகு தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அதிகாரி :  திரு கெமின்த ருபேரு

தொலைநகல் இலக்கம் : 0115107722, நீடிப்பு. 208

மின்னஞ்சல் முகவரி :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
தபால் முகவரி :
 
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு 9 ஆம்
 
இலக்கக் கட்டிடம், B.M.I.C.H சுற்றாடல்,
 
பௌத்தாலோக மாவத்தை,
 
கொழும்பு 07,
 
இலங்கை. 
 
பகிரங்கப் போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனங்களின் மூலமாக இலகுவாக வந்தடையும் வண்ணம் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் தலைமை அலுவலகம் B.M.I.C.H சுற்றாடல் 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது