நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு தலைமை அலுவலகம் Establishment & Discipline Division

ஒழுக்காற்றுப் மற்றம் தாபனப் பிரிவு

பணிப்பாளர்திரு டீ எம் சமன் திசாநாயக
தொலைபேசி இலக்கம் : 0115107732

பிரதி பணிப்பாளர் : செல்வி  எச். பீ. அயீ. அயீ அபேகுனவர்தந 
தொலைபேசி இலக்கம் 0115107740

உதவிச் பணிப்பாளர் :  செல்வி பீ. வீ மங்கலிகா
தொலைபேசி இலக்கம் 0115107734

தொலைநகல் இலக்கம் : 
0112683307
மின்னஞ்சல் முகவரி :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
தபால் முகவரி :
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு 9 ஆம்
இலக்கக் கட்டிடம், B.M.I.C.H சுற்றாடல்,
பௌத்தாலோக மாவத்தை,
கொழும்பு 07,
இலங்கை. 
பகிரங்கப் போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனங்களின் மூலமாக இலகுவாக வந்தடையும் வண்ணம் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் தலைமை அலுவலகம் B.M.I.C.H சுற்றாடல் 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது