நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு தலைமை அலுவலகம் Policy Legal and Appeal Division

கொள்கை, சட்ட மற்றும் மேன்முறையீடு பிரிவு

பணிப்பாளர்கலாநிதி   டீ. எம்  சுமனடச
தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0115107729

 
உதவிச் பணிப்பாளர் : திரு டபலியு. டபலியு.  அபெவர்ண
தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0115107728

உதவிச் பணிப்பாளர் செல்வி கே எச் புஷ்பா ஜெநட்

தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0115107739

உதவிச் பணிப்பாளர்  : செல்வி கே. எச். சொமலதா
தொலைபேசி இலக்கங்கள் : 0115107736

தொலைநகல் இலக்கம் : 
0112683307
மின்னஞ்சல் முகவரி :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
தபால் முகவரி :
 
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு 9 ஆம்
 
இலக்கக் கட்டிடம், B.M.I.C.H சுற்றாடல்,
 
பௌத்தாலோக மாவத்தை,
 
கொழும்பு 07,
 
இலங்கை. 
 
பகிரங்கப் போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனங்களின் மூலமாக இலகுவாக வந்தடையும் வண்ணம் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் தலைமை அலுவலகம் B.M.I.C.H சுற்றாடல் 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது