நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு மாகாண அலுவலகங்கள் மத்திய மாகாண அலுவலகம்

மத்திய மாகாண அலுவலகம்

 மாகாணப் பணிப்பாளர் (மத்தி) திரு கே கெகுலண்டர

(+94)0815107722
(+94)0717794339

மத்திய மாகாண அலுவலகம்,
 
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு,
 
மாவட்டச் செயலகம்,
கண்டி.
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு, மத்திய மாகாண அலுவலகம், பொது போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனம் மூலம் எளிதாக பயணம் செய்யக் கூடிய கணடி மாவட்ட செயலகத்தில் அமைந்துள்ளது
 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது