நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தொடர்புகளுக்கு மாகாண அலுவலகங்கள் மேற்கு மாகாணமான அலுவலக

கொழும்பு மாவட்ட அலுவலகம்

மேற்கு மாகாணப் பணிப்பாளா திரு எ கீ  தர்மதாச

(+94) 0115107730
(+94) 0718000013
(+94) 0112683307,

மேற்கு மாகாண அலுவலகம்   

தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு

9 ஆம் இலக்கக் கட்டிடம்,

B.M.I.C.H சுற்றாடல்,

பௌத்தாலோக மாவத்தை,

கொழும்பு  07,

இலங்கை.

 

Theபகிரங்கப் போக்குவரத்து அல்லது தனியார் வாகனங்களின் மூலமாக இலகுவாக வந்தடையும் வண்ணம் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் தலைமை அலுவலகம்  B.M.I.C.H சுற்றாடல்

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது