நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

எப்.ஏ.கியு

அடிக்கடி வினவப்படுகின்ற வினாக்கள்

 

ஆம். அலுவலக நேரங்களுக்குள் நீங்கள் ஆணைக்குழுவூடன் நேர்காணலை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடீயும்.
ஆம்.
ஆம்.
தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் விதி இலக்கம் நான்கிற்கு ஏற்றவாறு.
இல்லை
இல்லை
நீங்கள் நேரடியாகத் தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழுவின் தலைவருக்கு ஒரு மேன்முறையீட்டைச் செய்யலாம்.

 

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது