நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

தகவல் ஆவணங்கள்

 

ஆவணங்கள்

பொதுமக்களின் முறைப்பாடுகள் ஊடக மற்றும் ஆண்டு அறிக்கைகள் போன்ற முக்கிய ஆவணங்கள் பார்வை இட்டுக்கொள்வதற்கு தகவல் நிலையத்தில் கிடைக்கும்.

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது