நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீர்கள்

சட்டவாக்கம்

Legislation

There are no translations available.

The National Police Commission derives powers from the following Constitutional Amendment and Statutes

Constitutional Amendments

17th Amendment of the Constitution

18th Amendment of the Constitution

Statutes

The National Police Commission has gazetted the New “Rules of Procedure (Investigation of Public Complaints against Police Officers or the Police Force) 2012’’.

இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் இணைந்து, தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தகவல் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது